Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy Verklaring Pijnzorg Actief

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in en zijn openheid en transparantie essentieel. Hierdoor hebben wij ons Privacy Statement aangepast naar de eisen van de nieuwe wetgeving. Wij voeren vanaf heden alles uit volgens de nieuwe wet en regelgeving.

Werkzaamheden worden goed bekeken, de risico’s worden geïnventariseerd en hierop gehandeld zodat de privacy van cliënten gewaarborgd blijft. Door deze nieuwe regels krijgt u meer inzicht en controle over uw persoonlijke gegevens.
Pijnzorg Actief gaat vanzelfsprekend zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.

Zorg voor persoonsgegevens

Door het aangaan van een behandelings- en verwerkersovereenkomst met de cliënt wordt aan Pijnzorg Actief toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomsten verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Pijnzorg Actief uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en nimmer aan derden beschikbaar stellen in welke vorm dan ook.
Persoonlijke informatie van cliënten is uitsluitend aanwezig in het met een wachtwoord beveiligde dossier van de cliënt. Voor het aanleggen van het dossier is toestemming gegeven door de cliënt middels een verwerkersovereenkomst getekend door cliënt en Pijnzorg Actief. Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Cliënten hebben via de verwerkersovereenkomst inzicht in wat en waar gegevens zijn opgeslagen. Pijnzorg Actief is zich bewust van de rol als beschermer van gevoelige gegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens

Zorgverleners leggen de gegevens van hun cliënten vast in een zorgdossier in het kader van de behandelingen en overdrachten naar andere zorgverleners. De rechten van cliënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd.
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een zorgdossier bij te houden.

Aard van verwerkte persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van onze zorg moeten wij persoonsgegevens verzamelen. Afhankelijk van het doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken.
Persoonsgegevens bedoeld voor onderhouden van contact, bereikbaarheid bij vragen, postadres en facturering: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en gegevens over uw zorgverzekering.
Persoons- en aanvullende gegevens ten behoeve de zorgverlening: geboortedatum, geslacht en BSN-nummer, gegevens als uw uw huisarts, uw apotheek, identificatiegegevens en gegevens over uw gezondheid.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gegevens die Pijnzorg Actief gebruikt en verwerkt zijn van cliënten die in zorg bij Pijnzorg Actief zijn (geweest). Pijnzorg Actief heeft met betrekking tot automatisering verwerkersovereenkomsten afgesloten met cliënten. We hebben passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw peroonsgegevens te beperken. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens. De toegang tot gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op onze website, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Pijnzorg Actief gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Pijnzorg Actief, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De hoofdregel voor het bewaren van zorgdossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het zorgdossier in principe 15 jaar moet bewaren.
Maar ook de AVG en andere specifieke wetten kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een zorgdossier moet bewaren.
Indien de gegevens niet meer nodig zijn worden de gegevens vernietigd. Pijnzorg Actief is alleen in het bezit van digitale gegevens.

Verstrekking aan derden

Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen hebben wij contact met andere zorgverleners. In geval van verwijzing kunnen uw gegevens verstrekt worden aan andere zorgverleners om zodoende de continuering van uw zorg te garanderen. Andere zorgverleners zullen uw gegevens net zo behandelen als u van ons gewend bent en zijn vanuit de beroepsgroep aan dezelfde eisen verbonden als wij.
Er zullen facturen ter declaratie naar zorgverzekeringen van cliënten gezonden worden. Op de facturen zullen de naam- en adresgegevens van cliënten vermeld worden en gegevens voor declaratie, zoals verzekerdenummer en BSN-nummer. Bij gegevensverstrekking aan derden wordt gecontroleerd of ze de gemaakte afspraken nakomen.

Geheimhouding van de persoonsgegevens

Ten alle tijden bestaat er een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens in het bezit van Pijnzorg Actief.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

De rechten van cliënten bij hun zorgdossier staan deels in de WGBO, deels in de AVG. Ook in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg zijn bepalingen opgenomen over de rechten van cliënten.
Cliënten hebben het recht hun zorgdossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen.

Privacy Verklaring

Pijnzorg Actief maakt gebruik van een Privacy Verklaring voor cliënten en familie, opdrachtgevers en zorgverzekeraars, zodat deze weten hoe Pijnzorg Actief met informatie omgaat. Pijnzorg Actief zal er zorg voor dragen dat gevoelige gegevens beveiligd worden en datalekken gemeld worden.
Pijnzorg Actief heeft deze privacy-verklaring zo volledig mogelijk ingevuld echter kan in de loop der tijd gewijzigd of aangevuld worden. We raden u dan ook aan om de website regelmatig te controleren op aanpassingen en/of wijzigingen.