Preventieve ondersteuning en betere re-integratie

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden, zoals werk, wonen, sociale relaties en financiën. Om uitval te voorkomen, succesvol te re-integreren of werk te behouden, is dan een integrale aanpak op verschillende leefgebieden noodzakelijk. Een goede samenwerking tussen ondersteunende partijen uit zorg en werk & inkomen enerzijds en werkgevers anderzijds is daarom van groot belang. Op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde en het tijdig signaleren van mogelijke problemen in andere levensdomeinen dragen bij aan een goed ondersteuningsaanbod en betere re-integratie. Preventieve ondersteuning en betere re-integratie.

Wat kan pijnzorg actief voor bedrijven betekenen?

Psychische kwetsbaarheid en werken, hoe zit dat? Wel of niet werken met psychische kwetsbaarheid? Vaak wil men zelf graag blijven werken, maar wordt men tegengehouden door de klachten die men ervaart…En hoe wordt (langdurig) ziekteverzuim voorkomen? Psychische kwetsbaarheid heeft een forse impact op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, ziekteverlof en gaat gepaard met hoge kosten. Preventieve ondersteuning en betere re-integratie.

Ervaring binnen gezondheidszorg!

Vaak zien we dan ook dat het moeilijker wordt om het werk weer op te pakken als iemand (lang) ziek thuis zit met psychische kwetsbaarheid. Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter. Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever het loon door. Soms krijgt de werknemer een ziektewetuitkering.

Wat betekent dat voor uw medewerkers?

Voor uw medewerkers bieden wij verschillende mogelijkheden voor een structurele en preventieve ziekteverzuim aanpak. Pijnzorg Actief is gespecialiseerd in:

Preventie, zoals o.a. preventief anamnestisch onderzoek en aandacht voor werk-privé balans;

Leefstijlgesprek, met hierop volgend oplossingen op het gebied van leefstijl. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap, zingeving;

Ontspanning, sociale verbinding, werk- en leefomgeving; stressmanagement

Diagnostiek, bijvoorbeeld psychologische flexibiliteit meting en competentietest

Dit alles ondersteunt door diverse e-learnings om mentaal veerkrachtig te worden en te blijven. Met behulp van deze hulpmiddelen en vaardigheden kunnen we preventief werken aan iemands weerbaarheid of gericht aan de slag gaan met mentale klachten.

Kennis van Wet Verbetering Poortwachter

Werknemers kunnen voorzien in hun eigen oplossingen

Pijnzorg Actief als deskundige partner om het ziekteverzuim terug te dringen of te voorkomen

Leefstijl

De kracht van Integrative medicine/ leefstijlgeneeskunde is dat we kijken naar alle facetten van een persoon. 

Bij Pijnzorg Actief kijken we niet alleen naar oorzaken, maar ook naar bijvoorbeeld voeding, je mentale welzijn en waarden in iemands leven. Dat doen we omdat alles met elkaar samenhangt.

Preventieve ondersteuning en betere re-integratie

  • Voeding
  • Beweging
  • Slaappatroon
  • Mentaal welbevinden en ontspanning
  • Sociale verbondenheid
  • Zingeving
  • Werk- en leefomgeving

Het is de missie van Pijnzorg Actief om de gezondheid van uw medewerkers terug te winnen

Stappenplan wordt systematisch doorlopen

Ontzorgen van werkgever én werknemer

 

Daar Pijnzorg Actief geen grote organisatie is kunnen we in een vroeg stadium reeds begeleiding bieden op preventief vlak, maar ook op het vlak van onbekendheid bij werkgevers. Vaak heersen er onzekerheden bij werkgevers en weet men niet of men ‘op de goede weg’ zit qua verplichtingen rondom ziekteverzuim en re-integratie

Re-integratie

Pijnzorg Actief biedt bedrijven ondersteuning bij re-integratietrajecten en ziekteverzuim. Pijnzorg Actief is gespecialiseerd op het begeleiden van zowel werkgevers als werknemers op het gebied van het onderzoeken van mogelijkheden in re-integratie, samen met de bedrijfsarts. Een gouden combinatie: zorg – werk – welzijn

Elke werkgever krijgt helaas te maken met werknemers die zich arbeidsongeschikt melden. Gelukkig herstelt het overgrote deel van deze werknemers binnen afzienbare periode, waardoor deze werknemers weer duurzaam kunnen terugkeren in het eigen werk.

Werken aan vitale organisaties!

Echter, het komt voor dat een werknemer en een werkgever geconfronteerd worden met een periode van langdurig verzuim. Dit kan ertoe leiden dat de terugkeer van de werknemer niet soepel verloopt of zelfs uitblijft.

Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werk­zoekende bij het vinden van werk. De werkzoekende wordt begeleid en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratie­proces. Pijnzorg Actief verzorgt voor particulieren en werkgevers een aantal re-integratie­diensten.

Maatwerk

Iedereen kan een keer ziek worden, dat is helemaal niet vreemd. Lang- en kortdurig zieke medewerkers kosten enorm veel geld en vormen voor werkgevers dan ook een groot risico. De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt nu landelijk opgeschaald. Dat betekent dat de volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame plaatsingen. Preventieve ondersteuning en betere re-integratie.

Pijnzorg Actief biedt sinds 2019 re-integratiediensten (werkgever- en UWV trajecten). Kennis van actuele sociale verzekeringswetgeving en Wet verbetering poortwachter.

Professionele zorg bij chronische aandoeningen en freelance opdrachten. Organisaties, instellingen, bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pijnzorg Actief.