Ziekteverzuim bij chronische pijn

Ondersteuning in het Bevorderen van Professioneel WelzijnZiekteverzuim bij chronische pijn

Chronische pijn en werken, hoe zit dat? Wel of niet werken met chronische pijnklachten? Vaak wil men zelf graag blijven werken, maar wordt men tegengehouden door de pijn die men ervaart…En hoe wordt (langdurig) ziekteverzuim voorkomen? Chronische pijn heeft een forse impact op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, ziekteverlof en gaat gepaard met hoge kosten. Wist u dat 30% van de werknemers met chronische pijn geen vertrouwen heeft in een mogelijke maatschappelijke carrière? Hoe zit het bij ziekteverzuim bij chronische pijn?

Chronische pijn is een groot, complex en duur probleem en heeft een forse impact op de kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, stemming en ziekteverzuim

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronische pijn en andere fysieke ongemakken: dat is onze missie! In Nederland leven meer dan 2 miljoen mensen met chronische pijn. Chronische pijn zorgt voor beperkingen in het dagelijks leven, onder andere bij fysieke en sociale activiteiten en verminderde stemming. Het vergroot de kans op ziekteverzuim. Grote kans dat men dit herkent!

2 miljoen mensen hebben jarenlang pijnklachten. Jarenlang tevergeefs zoeken naar oorzaken en oplossingen? Mensen zijn boos, verdrietig, gefrustreerd en maken zich druk om wat de buitenwereld er van vindt!

Men wil de regie weer terug in handen krijgen! Daar kan en willen we bij Pijnzorg Actief bij helpen. 

Altijd pijn: wat is hier aan te doen?

Bij Pijnzorg Actief willen we bereiken dat patiënten binnen een korte tijd een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van hun leefsituatie krijgen. Dat heeft positieve effecten op de werksituatie en ziekteverzuim bij chronische pijn.

Het gaat om preventie gericht op het ondersteunen van patiënten met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie.

Vaak zien we dan ook dat het moeilijker wordt om het werk weer op te pakken als iemand (lang) ziek thuis zit met pijnklachten. Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter. Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever het loon door. Soms krijgt de werknemer een ziektewetuitkering.

Bij iedereen zijn de pijnklachten weer anders. Maar er zijn ook overeenkomsten. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft en dit is in iedere situatie anders.

Pijnalarm

Iedereen heeft een soort van alarm voor pijn in de hersenen. Indien de hersenen steeds de boodschap krijgen dat er ‘gevaar’ is, maken de hersenen pijn. Bij chronische pijn gaat het alarm te vaak en te snel af. Dat kan zelfs als er geen schade in het lichaam is. Of als de schade in het lichaam al is hersteld. 

Het alarm in de hersenen is gevoelig. Ook zaken als stress, spanning en angsten hebben er invloed op. Als iemand slecht in zijn vel zit, kan dit dus ook invloed op de pijn hebben. Indien deze zaken op het werk spelen, is het zinvol dat men zich hiervan bewust is.

De motivatie wordt snel minder wanneer er pijn wordt ervaren. Men wil graag van de pijn afkomen, maar krijgt er vaak geen grip op. Er kunnen verschillende berichten zijn over wat er wel en niet aan de hand is en wat er wel en niet aan de pijn gedaan kan worden. Daardoor ontstaat er veel verwarring. Het is essentieel dat er duidelijkheid wordt gecreëerd, op alle gebieden.

Het is belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de patiënt!

De verhouding tussen inspanning en ontspanning is bij chronische pijn extra belangrijk. De pijn vraagt namelijk zoveel energie dat deze eerder op is. Echter, alleen maar rusten komt ook vaak niet ten goede. Het zoeken naar de juiste balans is dus het streven. Bij Pijnzorg Actief kan men helpen bij het bespreken van concrete doelen hierbij. 

Wat te doen?

Als men pijn heeft, is het goed niet te veel te doen, maar ook niet te weinig. Regelmaat is belangrijk. En het is belangrijk dat men zich goed voelt over de dingen die men doet. 

Goede voorlichting over pijn en een beleid gericht op het onderhouden en opbouwen van een gezonde actieve leefstijl, inclusief terugkeer naar werk, vormen belangrijke pijlers van preventief beleid. Vroegtijdige onderkenning kan zeker bij mensen met een verhoogd risico op chronische pijn (risicopatiënten) het ontstaan van chronische pijn en alle daarmee samenhangende nadelige effecten voorkomen. 

Risicopatiënten

Risicopatiënten zijn patiënten met acute pijnklachten in combinatie met bestaande psychosociale problematiek en/of het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen, patiënten na een operatieve ingreep, patiënten met pijn bij kanker en kwetsbare ouderen. Om risicopatiënten snel te kunnen opsporen beoordeelt Pijnzorg Actief of het beloop van acute pijnklachten past bij het natuurlijk beloop van de klachten.

Als het beloop afwijkend is volgt een anamnese en een lichamelijk onderzoek op basis van het biopsychosociale model. De risicofactoren zijn het aangrijpingspunt voor preventie van het chronisch worden van pijn. Hiermee kan langdurig ziekteverzuim voorkomen worden. Hoe langer pijn aanhoudt, hoe moeilijker het is om in te schatten hoeveel pijn er nu werkelijk is. Om een goede inschatting te maken van uw situatie is adequate hulpverlening erg belangrijk.

Pijn tast vaak het zelfvertrouwen aan. Men gaat zich afvragen: Wat is er met mij aan de hand? Waarom weet niemand wat ik nu precies heb? Waarom gaat het maar niet over? Als er wordt gekeken naar de mogelijkheden, kan het zelfvertrouwen door te werken juist weer gaan groeien. Er is echter wel goede begeleiding, tijd, energie en duidelijke richting nodig om dit vertrouwen weer op te bouwen.

Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is duidelijk. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl verschillende onderzoeken dit al langer suggereren.

Leefstijl omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning, slaap, reductie van blootstelling aan toxische stoffen en psychosociale ondersteuning en is van groot belang om gezond te zijn en te blijven. 

Leefstijlinterventies verminderen ziekteverzuim bij chronische pijn

Omdat spanningen ook pijn beïnvloeden zoals eerder aangegeven, is het beter om dingen te doen waar je je goed en ontspannen bij voelt.

Raakt men uit balans door het werk? Is het werk onregelmatig? Geeft het werk spanning of stress? Dan is het goed om te kijken wat daar aan te doen is. Op het werk zelf, of misschien zelfs naar ander werk kijken.

Werk zou juist voor balans en regelmaat moeten zorgen. Wanneer men plezier in het werk heeft en men het leuk heeft met collega’s, kan het echt bijdragen tot vermindering van klachten. Werken is dan prima, omdat men juist afleiding van pijn heeft. En met het juiste werk kan men lichamelijke en geestelijke conditie ondersteunen. Wellicht is het noodzakelijk voor aanpassing in werkzaamheden te kijken, dit gaat in overleg met de werkgever.

Ziekteverzuim is erg duur! Focus op ziekteverzuim bij chronische pijn!

De behandeling van chronische pijn is vaak niet optimaal en dat heeft gevolgen voor ziekteverzuim bij chronische pijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is de gebrekkige therapietrouw voor medicatie, beweging of leefstijladviezen. Om patiënten te ondersteunen bij het volhouden van bijvoorbeeld bewegen, zelfmanagement of goede medicatie-inname kan Pijnzorg Actief uitkomst bieden. Ook leefstijlinterventies worden dus steeds vaker geadviseerd ter ondersteuning van de behandeling van chronische pijn.

Belemmeringen bij chronische pijn

Bij meer pijn is er niet meer lichamelijke beschadiging. Het is echter wel zo dat pijn die langer duurt, en waar men zich zorgen over maakt, vrijwel altijd sterker wordt ervaren. Daarom is het zo belangrijk dat men duidelijkheid krijgt over wat er precies aan de hand is en dat men de pijn meer begrijpt.

Mensen met chronische pijn slapen vaak slecht en dat vormt een vervelende vicieuze cirkel. Door het slechte slapen krijgt men last van nog meer en langduriger pijn.

Pijn is soms moeilijk te verklaren. Röntgenfoto’s en scans verklaren niet altijd waarom men pijn heeft. Dit betekent echter niet dat men zich aanstelt. Empathie is uitermate belangrijk voor herstel, net als een duidelijk doel en richting binnen de zorg bij chronische pijn.

Wilt u uw nieuwe perspectieven aangeboden krijgen?

Chronische pijn heeft gevolgen voor patiënten, maar ook voor hun gezinnen en hun sociale en professionele omgeving, waardoor verslechtering van de kwaliteit van leven van de patiënten en hun naasten, maar ook op ziekteverzuim bij chronische pijn!

Er is steeds meer vraag naar behandeling van chronische pijn op basis van Acceptance en Commitment Therapie. Bij Pijnzorg Actief is er expertise op beide gebieden waardoor interventies specifiek gericht zijn op ervaren klachten. Pijnzorg Actief bied ondersteuning bij preventie van ziekteverzuim en re-integratietrajecten.

Behandeling op het werk behoort sinds kort tot de mogelijkheid bij Pijnzorg Actief. Op deze manier neemt een behandeling zo min mogelijk tijd in beslag voor werknemer en werkgever.

Vergoedingsmogelijkheden

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor behandeling bij Pijnzorg Actief (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

  • Via de ziektekostenverzekering: Kijk de voorwaarden in de polis na
  • Via het UWV: Pijnzorg Actief is leverancier van ZW Arbo interventies UWV, sinds november 2017. Als men een uitkering ontvangt, dan kan men bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en re-integratie. Bespreek behandeling bij Pijnzorg Actief met de verzekeringsarts
  • Via de werkgever: vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim bij chronische pijn, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten en loopbaanontwikkeling zijn óók werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van behandelingen bij Pijnzorg Actief voor hun werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit.
  • Via de Arbo-dienst van een bedrijf: werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient men contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst
  • Via de belasting: wanneer men als particulier de kosten zelf betaalt, dan kan men deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van de behandeling moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die men nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Voor verdere informatie over behandeling pijnbestrijding verwijs ik u naar Pijnzorg Actief. U kunt Pijnzorg Actief ook volgen via Facebook.

Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!